хочу востановить флешку Chip Vendor: phison(??) Chip Part-Number: PS2232

Device Name: +[F:]+Çàïîìèíàþùåå óñòðîéñòâî äëÿ USB(USB DISK 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 13FE PID = 3100
Serial Number:
Revision: PMAP

Device Type: Standard USB device —

Chip Vendor: phison(??)
Chip Part-Number: PS2232
  • avatar
  • 0

0 комментариев

Оставить комментарий

Имя: